Какво е новото
Децата на Бога и децата на дявола

. Децата на Бога и децата на дявола

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
БИБЛЕЙСКИ 857.jpg


Обръщайки се към жителите на Атина, апостол Павел им казва:

„Бог, Който е създал света и всичко, което е в него...направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на Земята...Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали:“Защото дори Негов род сме.“...Бог обаче, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всичките човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез човека, Когото е определил.“
(Д.А. 17:24,26,28,30,31)

Съществува мнение, че Бог е Отец (Баща) на цялата човешка раса и всички ние сме Божии деца. Много хора се заблуждават като вярват, че по един или друг начин всеки човек ще бъде спасен от вечното наказание за греховете, защото Господ, чрез Своята голяма любов и милост, няма да позволи смъртта на никое от Неговите деца. Но нека попитаме тези хора защо тогава в страниците на Библията, Бог постоянно призовава хората да се покаят и да повярват в Неговия Син Исус Христос?

Библията не казва, че всички хора са Божии деца. Всички сме Неговото творение, но не всички сме Негови деца. Поради греха човекът се е отчуждил от Бога и е станал Негов враг. Но чрез кръстната смърт на Своя Син, Бог направи възможно падналият човек да се върне в семейството си. И само онези, които с вяра са приели Исус Христос за свой Господ и Спасител и са се покаяли за греховете си, са деца на Бога.

Следователно, всички хора са разделени на спасени и неспасени. Нека обърнем специално внимание на това, защото, за съжаление, в света се разпространява фалшивото учение за „универсалното спасение“, учението, че в крайна сметка всички хора ще бъдат спасени, и нито една човешка душа, колкото и да е грешна, не ще претърпява вечни мъки в ада.

Всяко лъжливо учение произтича от това, че хората изопачават смисъла на отделно взет библейски текст. Те цитират стихове от Писанието, изваждайки ги от контекста и неправилно тълкувайки, и твърдят, че „Божието Слово казва така.“ Дяволът винаги прави това. Той познава Библията много добре, но я цитира откъслечно. Той никога няма да представи пълната картина и няма да каже, че трябва да се търси правилният отговор на конкретен въпрос, като се изучава цялото Писание, а не отделните му текстове.

Изкушавайки Христос в пустинята, Сатана цитира 91 псалм:

„Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о камък ногата Си.“ (Матей 4:6)

И все пак той нарочно пропуска някои думи. Целият текст е този:

„Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят във всичките Ти пътища. На ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о камък ногата Си.“ (Псалм 91:11,12)

Намерението на дявола е съвсем разбираемо. Христос беше в пустинята, изпълнявайки волята на Бог Отец и затова можеше да разчита на Неговата закрила. А поддавайки се на провокацията на Сатана и хвърляйки се надолу от крилото на храма, за да докаже, че Той наистина е Син Божий и Бог ще Го спаси, нашия Спасител би нарушил волята на Отца.
91 псалм съдържа много прекрасни обещания на Господ. Но нека обърнем внимание на първия стих:

„Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“

Всички обещания са валидни само за онези, които са „под покрива на Всевишния, под сянката на Всемогъщия“, тоест, в пълно подчинение на Божията воля. Господ обещава на децата Си, на онези, които следват Неговия път, че „няма да ги сполети зло и язва няма да се приближи до шатъра им“.
Но какво значи това? Означава ли, че те никога няма да пострадат от нещо в живота и ще живеят безгрижно? Ако беше така, Спасителят нямаше да ни каже, че в света ще имаме скръб. Тогава какво е това, както някои си мислят, противоречие? Нека помним, че Бог е дух, и че при Него ще идат духовете ни, не нашите земни тела. Бог се грижи първо за духът ни, макар че ни показва милост и за тук, за земното, защото Той знае от какво имаме нужда. Затова, когато ние сме в покорство, когато се движим в светлината Му, макар да дойде зло в живота ни, Бог ще може да ни помогне и защити. Злото е отвън, в плътта, а духът стои в Бога и в Неговата правда и тогава той не може да пострада. Човек стои твърдо и му устоява. Така злото ще отмине принасяйки не вреда, но полза за Божието дете, защото:“Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога.“ Нищо не може да поклати онези, които стоят вкоренени в Господа Христа!

Но целта на дявола е да накара Божието дете по всякакъв начин да се отклони от правия път и да му попречи да изпълни волята на Отца, но то трябва да помни, че има чудесен Ходатай пред Него! Разбира се, Сатана се е опитал да попречи на Исус Христос да завърши великото дело за изкуплението на човечеството. Христос обаче триумфира победоносно над противника, разкривайки пълния и истински смисъл на Божието Слово. Да, дяволът също цитира истината, но само частично, което означава, че той говори лъжа. Истината, изречена непълно, става лъжа. Да се каже, че Бог е дошъл, за да спаси целия свят, и да не се казва нищо повече, би било невярно. Прочитайки Йоан 3:16,17, където е казано:

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина в света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“

е необходимо да се чете по-нататък 18 стих:

„Който вярва в Него, не е осъден, който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.“

Бог изрично и ясно казва, че вярващия в Христос не е осъден, а този, който не Го е приел за свой личен Спасител и не е повярвал в Него, вече е осъден и „Божият гняв остава върху него.“ (Йоан 3:36) Господ обяснява и причините, поради които много хора не искат да вярват:

„И това е осъждението:светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.“ (Йоан 3:19)

Невярващите са осъдени не само защото не са приели Христос, но и защото, знаейки истината, предпочитат да грешат, живеейки в духовна тъмнина. Светлината се е явила в света, но те са се отвърнали от Него. Да, от Него, защото светлината е самият Христос. Човекът е осъден не само защото е грешник, но и защото не иска да върши това, което е угодно на Бога - да живее според волята Му.
Също така, има и хора, които казват, че вярват в Бога, но с делата си те се отричат от Него. За тях Христос е казал:

„Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите...Защо не разбирате Моето слово? Защото не можете да слушате Моето учение. Ваш баща е дяволът и желаете да вършите похотите на бащите си...Който е от Бога, той слуша Божиите думи, вие затова не слушате, защото не сте от Бога.“
(Йоан 8:42,43,44,47)

Господ предлага на всеки човек просто да приеме приготвеното от Него спасение. Няма нужда да оставаме в тежкото изгубено състояние, да бъдем под Божия съд. Небесният Отец ни е предоставил прекрасен изход от тази мрачна ситуация. Нашият Господ Исус Христос взе на Себе Си греховете ни и понесе пълното наказание за тях. Той ни освободи. Физически раждайки се на Земята, човек е под осъждането на Бога, тъй като наследява греховната природа на своите предци, но когато повярва в Христос и преживява второ, духовно раждане, той се освобождава от осъждението. Библията казва:

„Сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по Дух.“ (Римляни 8:1)

Днес Бог ни дава възможност да получим Неговата благодат и спасение, и да бъдем свободни. Ако идем при Него с покаяние, вярвайки в спасителната жертва на Неговия Син Исус Христос, Господ ще ни прости греховете и ще ни умие с кръвта Си, ще ни даде нов живот. Живеейки го, ние можем да падаме и да грешим, но ако имаме свят страх в сърцата си (той е в сърцата само на Неговите деца), ще се обръщаме към нашия Ходатай с покаяние и ще се поучаваме от грешките си, и ще ги премахваме от живота си, като така бавно, но постоянно ще се преобразяваме по Неговият образ. Амин.

Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част