Какво е новото
ПЛЮС И МИНУС

. ПЛЮС И МИНУС

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2021-01-17_15-25-12.jpg


За да работи всеки електрически уред, е необходим фазов и нулев проводник, с други думи, плюс и минус. Без тези две противоположни полета електрическият ток е невъзможен. По подобен начин нашият духовен живот включва както положителни, така и отрицателни аспекти. Например, спасени сме от нещо: от света и греха, и за нещо: за святост, за Бог и за Неговата слава. Да го кажем по този начин- негативната страна, която оставихме заради новия си живот в Христос е, че вече не правим това, което сме правели, не водим стария начин на живот: греховете и приятелството със света. А положителната страна е, че Христос ни е възкресил за нов живот с Него. От момента на своето покаяние християнинът открива, че животът му се състои от плюс и минус, но точно тук се крие и неговата сила. Нека прочетем от Библията няколко стиха от 1 Солунци 4 глава: „Понеже това е Божията воля- вашето освещение ...“ Обърнете внимание, че тук апостол Павел привежда положителната страна, това е плюс в живота на вярващия, а следващите думи- „да се въздържате от блудство" е отрицателната страна, тоест минус. По-нататък:“да знае всеки от вас как да си вземе жена в святост и почест“ е положителния аспект от нашия нов духовен живот, а в следващия стих той е отрицателен:“а не в страстна похот като езичниците, които не познават Бога“.
Завършваме с думите:“да не престъпва никой и да покварява брат си в това нещо, защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както по-напред ви казахме и уверихме. Защото Бог не ни е призвал към нечистота, а към святост. Защото който отхвърля това, не отхвърля човека, а Бога, Който ви дава Святия Си Дух.“ (1Солунци 4:3-8)

Апостол Павел пише тези думи на вярващите, които са се покаяли и са приели Исус Христос като свой личен Спасител. Ако изследваме внимателно Библията и разсъждаваме върху написаното в нея, ще открием тази основна истина за двустранността на духовния живот: неговите положителни и отрицателни страни. Да вземем думата „освещение“ от разгледания текст, което означава да отделим, отстраним за специална цел. Ако отделите нещо, вие го премахвате от ежедневната употреба. Това е едната, отрицателната страна. Но вие имате някакво ново намерение за него, специално за вас намерение. И това е положителната страна. Това е значението на думата „освещение” - да се отдели от старото и да се определи за новото, да се отдели от греха и да се отдаде на Бога. Следователно, само едно отделяне от греха все още не е спасението ни. Това е само един аспект от него, но той е необходим. Без него спасението ни е невъзможно. Ако не се отделим от всичко грешно и нечестиво, няма да можем да преживеем спасението и да бъдем деца на Бога. Бог ни отделя, за да ни направи Свой храм и Той Сам да живее в нас. Това е библейската концепция за покаянието.
Понякога християните преживяват поражение в духовния си живот, защото познават само едната страна на освещението: че трябва да се въздържат от греха, да правят това и онова и да не ходят там и там. И в това те действат правилно, но, уви, скоро откриват, че нямат сили да спазват тези правила на нов живот. Те не знаят, че Този, Който ги е призовал за обновен живот, Сам може да произведе същият този свят живот в тях. Забележете как апостол Павел се моли за вярващите в Ефес, Бог да просветли очите на сърцата им, за да познаят богатството на Неговото славно наследство за светиите и колко неизмеримо е величието на Неговата сила в нас, вярващите, чрез действието на Неговата суверенна сила. Това знание, че имаме неизмеримото величие на Неговата сила в себе си, че Той самият живее в нашия храм, в сърцето ни, и че Той Сам произвежда в нас и да искаме, и да действаме според Неговото благоволение, е отговорът на всички наши проблеми.

Ако вие, скъпи приятели, сте се покаяли и повярвали в Исус Христос, приели сте Го за свой личен Спасител и сте Го последвали, тогава Христос живее във вашето сърце, и ако пребъдва във вас, тогава възложете на Него всичките си грижи, притеснения и проблеми.
Той знае как да се справи с тях. Ако сте последвали Христос, тогава във вашия немощен съсъд има такава сила, която може да порази всеки враг, да премести най-големите планини и да премине най-дълбоките води, и нищо не ще ви поклати. Цялата Божия сила е на ваше разположение. Тя е ваша, защото Самият Бог живее във вас. Само помнете, че Бог не дава както светът дава. Но това, което Той ни дава е най-скъпоценно от всичко в света, защото без него ние не можем да устоим, да победим и да бъдем с Бога завинаги във вечността. Хората от света нямат надеждата, вярата и мирът Божий, но ние ги имаме. Само трябва да ги искаме. Христос ни е казал:“Искайте и ще ви се даде.“ Той изпълва сърцата ни с мир, когато целия свят около нас се тресе. Той ни дава вярата, че ще успеем да преминем през всичко и ще бъдем с Него завинаги в радостта и славата Му. Той Сам е нашата надежда! Идете при Него и приемете Неговата благодат. Той копнее да ви очисти и освети, да създаде Свой храм в сърцето ви. Той копнее за вашето освещение, вие да живеете нов, чист, свят живот в Исус Христос с пълен мир в Него. Бог очаква вашето пълно доверие в Него. Нека сам Господ Христос да ви помогне в това! Амин.
Превод: Светлина за теб
 
Горна част