Какво е новото
АКО СИНЪТ ВИ ОСВОБОДИ, ЩЕ БЪДЕТЕ НАИСТИНА СВОБОДНИ

. АКО СИНЪТ ВИ ОСВОБОДИ, ЩЕ БЪДЕТЕ НАИСТИНА СВОБОДНИ

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2020-05-22_18-48-36.jpg


Новият Завет ни учи, че християните са свободни. Понякога невярващите казват, че всъщност християните нямат свобода, защото Бог не им позволява да правят определени неща.

Това е лъжа, защото всички, които са повярвали в Христос и са Го приели за свой Господ и Спасител са свободни! Идеята, че християните нямат свобода, идва от дявола! Знаем, че имаме свобода в Христос, защото Библията казва това!

„И освободени от греха, станахте слуги на правдата.“

(Римляни 6:18)


„Стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи.“
Защото вие, братя, към свобода бяхте призвани.“

(Галатяни 5:1-13)

„Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.“ (Римляни 8:2)


Исус Христос е единственият източник на нашата свобода. Той ни освобождава чрез истината. И Той самия е истината!

„И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“

(Йоан 8:32)


Първо трябва да познаем истината, след това трябва да пребъдваме в нея, с други думи, да продължим да й се подчиняваме. Трябва не само да вярваме в истината, но и да я живеем. (Йоан 8:31) Исус ни прави свободни само когато знаем истината и я следваме. В една от молитвите си Исус каза на Отца:

„Освети ги чрез истината, Твоето слово е истината.“

(Йоан 17:17)


Така че, какво е истина? - Словото Божие. Какво може да ни освободи? - Словото Божие. Кога ни освобождава то? - Само тогава, когато го съблюдаваме.

Свободата в обществото не е свободата, обещана от Исус.

В Новия завет четем за християните, които по отношение на другите хора, физически са били роби. Някои хора са освободени, като са пуснати от затвора. Това също не е свободата, която дава Исус. Някои хора са станали християни, докато са били в затвора, но не са били освободени веднага, само защото са станали последователи на Христос. Други са се развели със съпрузите си и наричат себе си „свободни“, но това не е Христовата свобода. Тогава каква свобода имаме ние? - В Христос имаме свобода - свободата от греха.

„Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.“ (Йоан 8:34)

Като християни, ние мразим греха и го отхвърляме, но макар и да грешим заради слабостта на плътта, ние вече не сме слуги на греха.

„Но благодарение на Бога, вие, като бяхте слуги на греха, се покорихте от сърце на онзи вид учение, в който бяхте обучени, и освободени от греха, станахте слуги на правдата.“

(Римляни 6:17,18)

Ние сме освободени от греха в смисъл, че сме свободни от вината за него, греховете ни са простени и забравени от Бога. Да, поради кръвта на Исус, ние сме свободни от възмездието за греха, което е духовна смърт. (Рим. 6:23) В същото време ние също се освобождаваме и от закона на Мойсей. Опита за строго спазване на закона на Мойсей се нарича „хомот, иго.“ (Д.А15:10)

Павел също ни пише:„Стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се заплитайте отново в робско иго.“ (Галатяни 5:1)

На други места Новият Завет ни учи, че Исус дойде на света, "за да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подложени на робство." (Евр. 2:15)

Като вярващи в Исус Христос, ние не трябва да се страхуваме от смъртта! Ние сме свободни от такъв страх. Понеже Исус възкръсна от мъртвите, ние също ще възкръснем, провъзгласявайки: “О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“ (1Коринтяни 15:55)

Някои хора са роби на предразсъдъци, тъмнина и невежество. Но това не трябва да се отнася за тези, които са слуги на Христос. Чрез истината на Исус ние сме свободни в Него от всичко това. (Йоан 8:31,32) Но поради лъжливите представи, които понякога хората имат за християнската свобода, за нас е важно да разберем следните истини:

1.Свободата в Христос не означава, че имаме право да останем в греха.

„Да кажем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем вече в него?“ (Римляни 6:1,2)

Въпреки че християните са освободени от закона на животворящия Дух в Христа Исуса от закона на греха и смъртта (Римляни 8:2), когато те съгрешават, положението им става опасно.

2. Свободата в Христос не означава, че не трябва да спазваме никакви закони.

Мнозина вярват, че ако сме спасени по благодат, значи ние нямаме закон. Други твърдят, че щом имаме свобода това доказва, че не сме под закон. Това не е съвсем вярно! Спасени ли сме по благодат? - Да. (Ефесяни 2:8) Свободни ли сме в Христос? - Да. (Галатяни 5:1) Но Бог ни е дал закон, който да следваме. Какъв е този закон? - Нарича се „Христовия закон“ (Галатяни 6:2), „съвършеният закон на свободата” (Яков 1:25), „закона на вярата" (Римляни 3:27) и „законът на животворящия Дух“ (Римляни 8:2). Казано просто, този закон е учението на Христос.

3. Свободата в Христос не означава, че можем да правим каквото си искаме.


Спомнете си за хаоса и нечестието в израилския народ, когато всеки е правел това, което му било угодно. Да прави това, което човек иска - тази свобода търсят и искат много хора, но Исус не обещава такава свобода! Да имат свободата да извършват прелюбодеяние, да лъжат, крадат и да вършат други безнравствени дела - мнозина се стремят към тази така наречена свобода. Но изпълнението на тези действия само прави човека роб на греха.

4. Свободата в Христос не означава, че живеем без ограничения.

Галатяни 5:13 ни казва, че християните са призвани към свобода, НО: Които угаждат на плътските страсти и живеят по плът - „няма да наследят Божието царство.“ (Галатяни 5:21) Очевидно по този начин Бог е ограничил дейностите, в които Божиите деца могат да участват. Да, всичко ни е позволено, но не всичко е полезно, назидателно за нас. (1Коринтяни 10:23) „А които са Христови, са разпнали плътта заедно със страстите и похотите й.“ (Галатяни 5:24) Ние имаме свободна воля, знаем истината и правим сами избор как да живеем. - „Като свободни обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, а като Божии слуги.“ (1Петър 2:16)

6. Свободата в Христос не е безусловна.

В Христос има условия, които човек трябва да изпълнява за запазването на свободата си от греха. В 1Йоан 1:7 това е посочено просто:

„Ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Исуса Христа ни очиства от всеки грях.“ (1Йоан 1:7)

Това обобщава всичко. Трябва само да го живеем. Амин.


Превод: Светлина за теб
 
Последна редакция:
Горна част