Какво е новото
ДЯВОЛЪТ ЗАД АМВОНА

. ДЯВОЛЪТ ЗАД АМВОНА

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
photo_2022-07-19_18-41-02.jpg

Вярно ли е това, че всичко, което произлиза от Бога е добро? Дяволът действа ли за доброто ни? Как точно бесовете мамят и вкарват хората в заблуда? Как ще изглежда Анвтихрист? Нека да видим как действа дявола, неговите ангели и неговите последователи. Главното е да запомним: „Не съдете по изглед, а съдете справедливо.“ (Йоан:7:4)

Това че човек стои зад амвона и държи Библия и проповядва, днес не е гаранция за това, че не ни заблуждават. Съществуват два типа християни:Първите са тези, които безусловно вярват в истината, казана в писаното Слово Божие, приемащи всички изобличения и всички наставления за истина. Вторите са тези, които само претендират да се наричат християни, но при това не са загрижени какво говори записаната истина в Божието Слово и не изпълняват повеленията в Библията.

Нека първо да разгледаме усилията, които прилага дявола, за да вкара хората в заблуждение. Християнинът разбира, че дяволът, това е враг На Бога и ясно го определя като тъмнината и злото. Но болшинството християни не знаят на какво точно да обръщат внимание, за да различат служителите на дявола от служителите на Бога. Дяволът има много последователи, възпяващи злото в този свят, например:убийци, маниаци, прелъстители на малолетни, насилници и т.н. Но той не е толкова глупав, за да мисли, че християнинът ще последва, манияк убиец, проповядващ зад амвона. Дяволът никога няма да се появи открито с табелка на врата си, гласяща: „Привет, аз съм дявол, покланяй се на мен!“ Не, той е много по-хитър и коварен. Дяволът се облича в красиви одежди и тихо чака своята първа доверчива жертва, която не е могла да го разпознае. Вие може да станете такава жертва, Ако не знаете Божиите думи, вие никога няма да разберете дали Бог е изпратил даден проповедник, или учител, или те са изпратени от дявола.

„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.“

(1Йоан 4:1)Сатана мечтае да бъде подобен на Бога, за което сведетелства Писанието.

„Как падна от небето ти Денице, сине на зората! Отсечен до земята, ти, който поваляше народите. А ти казваше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината в събранието на боговете, в най-крайните страни на Севера. Ще възляза над облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния.“
(Исая 14:12-14)

Отбележете, че Луцифер, също и Сатана, дявол, не иска да се различава от Бога, той иска да прилича на Него, така че един ден да се провъзгласи за Бог. Това, което той не е успял да направи на Земята сред ангелите (не чрез всичките), той ще успее да го направи на Земята сред хората (макар и не чрез всички). Дявола иска да бъде почитан сякаш той е Бог.

„Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, оседият на погибел, който се противи и се превъзнася над всичко, което се нарича бог, или накоето се отдава поклонение, за да седне както Бог в Божия храм и да представя себе си за Бог.“ (2Солунци 3,4)

Ако дявола е подражател и имитатор на Бога, дали е толкова лесно да бъде разпознат? - Разбира се, не. В горния текст Павел ни предупреждава никой да не ни измами. Това ясно ни говори, че
дяволът и неговите приближени се явяват такива, каквито всъщност не са.

„И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техния край ще бъде според делата им.“ (2Коринтяни 11:14,15)


Това означава, че Сатана може да се представя като ангел на светлината и той има свои последователи, имащи вид на служители на правадата. Тези стихове са много важни за това, какъв може да се представя дявола, също и неговите служители, и с какви методи те си служат. С други думи:има така наречени пастири, стоящи зад амвона, които в действителност са слуги на дявола.

„Защото сред вас са се вмъкнали нвякои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на осъждение, нечестивци, които покваряват благодатта на нашия Бог с похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.
(Юда 1:4)

„Лъжебратя, промъкнали се сред нас скришно да дебнат свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят...“ (Галатяни 2:4)

Думата“скришно“ е ключова. Това са невярващи хора, външно напълно приличащи на вярващи, защото иначе не биха могли да остананат незабелязани в църквата. В следващия текст, Исус осъжда книжниците и фарисеите като владеещи и ползващи се от уловките и техниките на дявола.

„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре пълни с лицемерие и беззаконие.“ (Матей 23:27,28)

И отново ни дава ясна характеристика за методите на Сатана:

„Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.“ (Матей 7:15)

След като Исус е говорил евангелието на народа в храма, в него са се намерили книжници и проповедници на онова време, които търсели лукави човеци, за да хванат чрез техните ръце Исус.

„И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя.“ (Лука 20:20)

Забележете, че тези шпиони, изпратени за Исус, се престрували на благочестиви хора. Това означава, че те просто си играели на праведност и набожност и всъщност били измамници. Сатана изпраща своите лъжливи служители на праведността, за да смущава и да вкарва в заблуда хората. Колкото и да слушаме подобни примери и илюстрации, на нас понякога ни е трудно да разберем, че Сатана е ненадминат в своята духовна маскировка и измама. Исус ни показва върху кого работи тази измама:

„Ваш баща е дяволът и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Но понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате. Кой от вас Ме обвинява в грях? И ако говоря истината, защо не Ми вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи, вие затова не слушате, защото не сте от Бога.“ (Йоан 8:44-47)


Апостол Павел ни казва защо е толкова важно да умеем да разпознаваме методите и заблудите, които ползва дявола:

„Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, Когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.“ (2Коринтяни 11:4)

Този стих разкрива ясно основния способ, който Сатана ползва. Той учи за фалшив Исус, фалшив Дух, фалшиво благовестие. Болшинството проповеди днес не представляват нищо друго, освен фалшив дренаж, подправен с измама, за да радва слуха, за удоволствие на тълпата и за издигане на самия себе си в собствените очи. Тези послания, изобилстващи с приятни за слуха думи и похвали, напълно изпускат от вниманието Библейската истина за греха, за праведността и за Съда. За ярък пример на подобна фалшификация може да послужи проповедник, който говори:“Нека да не мислим за учението, нека просто да се молим на Исус и да живеем задружно.“ Тези думи изглеждат правилни, но също както са правели старозаветните книжници и фарисеи, те са казвани за да вкарват в заблуждение. Простото изучаване на Божието слово ще покаже лъжливостта на това изказване, защото
истината е, че Исус е неотделим от Своето учение.

„Исус в отговор им каза:Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.“ (Йоан 7:16)

Обърнете внимание на това, че учението на Исус е особенно, то е особенно с това, че Той го нарича Свое учение. В този текст се вижда, че учението на Исус е учение на самия Бог. Какво трябва да правят християните с тези лъжеучения, които са били внимателно добавени в тялото на Христа от дявола и неговите слуги? Разбира се, ще намерим отговора в Писанието:


„Който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога, този, който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи, и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.“
(2Йоан 1:9, 10)

Павел умолява:“Да забележите тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях. Защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на своята си охота, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните.“


(Римляни 16: 17,18)

Павел знаел, че тези красиво звучащи и логически правилно построени послания на дявола били създадени за заблуда. В каквато и ситуация да се намирал апостола, той никога не украсявал своите проповеди, както е казано в следващите стихове:“И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила.“ (1Коринтяни 2:4)

„Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство, но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй и говорим - не за да угаждаме на човеци, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.“ (1Солунци 2:3,4)


В момента в който пастирят или църквата влязат в компромис с това, което говори Писанието, Сатана и неговите слуги лъжеправедници вече са с единия си крак във вашия дом. Сатана има специален план, отнасящ се за мира в света - Антихриста, за който е предсказано, че ще се яви в последното време, и койтоще донесе мир и благополучие в света, което е просто концентрирана лъжа. Той ще управлява света със своята политика за мир в целия свят. Тази политика е нищо друго, освен замаскирано послание, състоящо се от подсладени и мъгливи заявления, специално създадени, за да хвърлят в хаос цялото население на Земята и да го доведат до единен световен ред, който да постави всеки на колене пред дявола, така че целия свят да му се поклони. (Виж Откровение 13:3,4)

С други думи, Сатана ще застави хората чрез своите добри думи и красиви речи да му предадат властта в целия свят. Ние намираме потвърждението на това в книгата на Даниил:

„Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му, и той ще се възгордее в сърцето си и сред мир ще погуби мнозина, ще въстане и против Началника на началниците, но ще бъде смазан, не с ръка.“ (Даниил 8:25)

В 1Солунци 5:3 се споменава времето на този псевдо мир, който ще бъде след грабването на Църквата:

„Когато казват: Мир и безопасност!, тогава внезапно ще дойде гибел, както родилните болки на бременна жена, и те няма да избягат.“

Приема ли вашата църква и пастиря ви идеята за всеобщкия мир? Звучи прекрасно, но Какво е говорил Исус за това? -

„Да не мислите, че дойдох да донеса мир на Земята? Не дойдох да донеса мир, а меч.“ (Матей 10:34)

„Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на Земята? Не, казвам ви, но по-скоро разделение.“ (Лука 12:51)

Нека да сумираме това, което казахме за измамата, с която дявола си служи, за да не изглежда в очите ви този, който той не е.

1. Той изглежда праведен. (2Коринтяни 11:14,15)

2. Той изглежда привлекателно. (Матей 23:27,28)

3. Той изглежда като ангел на светлината. (2Коринтяни 11:14,15)

4. Той изглежда като овца, макар по природа да е вълк. (Матей 7:15)

5. Той изглежда като брат. (Галатяни 2:4, 2Коринтяни 11:26)

6. Той изглежда като такъв, който поучава по евангелието. (2Коринтяни 11:4)

7. Той изглежда като такъв, който се моли на Христос. (

8. Той използва правилни думи, но влага в тях неправилен смисъл. (Римляни 16:18)


Дори той да изглежда като притежател на всичко това, никоя от характеристиките не може да се приложи към него. Дяволът само изглежда, само на вид е благочестив, но е отречен от благочестието. Така че, струва ли си да се чудите на това, което нашия Господ и Спасител Исус Христос ни казва:

„Не съдете по изглед, а съдете справедливо.“ (Йоан:7:4)


Вие никога няма да разберете дали някой говори истината, докато сами не отворите Словото Божие и не го четете и не сравните това, което пише в него с това, което ви се говори от този някой.

Има четири прости принципа, по които можете да се водите:

1. Не вярвайте на това, което слушате, ако то не се потвърждава от Словото Божие.

„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.“ (1Йоан 4:1)

2. Не вярвайте на хората.

„По-добре да се надява някой на Господа, а не да се уповава на човека.“ (Псалм 118:8)

„Така казва Господ:Проклет да бъде онзи, който се уповава на човек, който прави плътта своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа.“ (Еремия 17:5)


3. Помнете, че само с помоща на Божието слово вие можете да различите истината от лъжата.

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ (Евреи 4:12)


4. Сравнявайте всичко, което чувате с Божието слово. Всичко, което вие не проверите, може да стане причина за отстъпнвичеството ви. Не давайте на дявола този шанс.

„Всичко изпитвайте, дръжте доброто, а се въздържаъте от всякакво зло.“ (1Солунци 5:22)

СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ, АКО ТИ НИКОГА НЕ СИ СРАВНЯВАЛ ТОВА, КОЕТО ЧУВАШ ДА ТИ СЕ КАЗВА ОТ АМВОНА, АКО НЕ СИ ИЗУЧАВАЛ СЛОВОТО, АКО НИКОГА НЕ СИ ПРЕСЯВАЛ СВОЯТА ВЯРА ЧРЕЗ СЛОВОТО, АКО ТИ НИКОГА НЕ СИ ГЛЕДАЛ ЧРЕЗ ПРИЗМАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО НА ОБЪРКВАНЕТО, НАЙ-ВЕРОЯТНО ТИ СЕ НАМИРАШ В МРЕЖИТЕ ОТ ИЗМАМИ. И НАЙ-ДОБРОТО, КОЕТО СЕГА МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ Е НЕ ДА СЛОЖИШ ТОВА ДЪЛБОКО В ЧЕКМЕДЖЕТО, А ДА ОТВОРИШ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ И ДА ГО ЧЕТЕШ ДОТОГАВА, ДОКАТО БОГ НЕ ЗАПОЧНЕ ДА ОЧИСТВА СЪРЦЕТО ТИ, УМА И ДУШАТА ТИ С ПОТОЦИТЕ ОТ ТАЗИ ЖИВА ВОДА, ЛЕЕЩА СЕ ОТ ТОЗИ БОЖЕСТВЕН ИЗТОЧНИК, НАРЕЧЕН БИБЛИЯ. БЪДИ БЛАГОСЛОВЕН ДА УСПЕЕШ В ТОВА! АМИН.


Превод: Светлина за теб
 
Вижте прикачения файл 974
Вярно ли е това, че всичко, което произлиза от Бога е добро? Дяволът действа ли за доброто ни? Как точно бесовете мамят и вкарват хората в заблуда? Как ще изглежда Анвтихрист? Нека да видим как действа дявола, неговите ангели и неговите последователи. Главното е да запомним: „Не съдете по изглед, а съдете справедливо.“ (Йоан:7:4)

Това че човек стои зад амвона и държи Библия и проповядва, днес не е гаранция за това, че не ни заблуждават. Съществуват два типа християни:Първите са тези, които безусловно вярват в истината, казана в писаното Слово Божие, приемащи всички изобличения и всички наставления за истина. Вторите са тези, които само претендират да се наричат християни, но при това не са загрижени какво говори записаната истина в Божието Слово и не изпълняват повеленията в Библията.

Нека първо да разгледаме усилията, които прилага дявола, за да вкара хората в заблуждение. Християнинът разбира, че дяволът, това е враг На Бога и ясно го определя като тъмнината и злото. Но болшинството християни не знаят на какво точно да обръщат внимание, за да различат служителите на дявола от служителите на Бога. Дяволът има много последователи, възпяващи злото в този свят, например:убийци, маниаци, прелъстители на малолетни, насилници и т.н. Но той не е толкова глупав, за да мисли, че християнинът ще последва, манияк убиец, проповядващ зад амвона. Дяволът никога няма да се появи открито с табелка на врата си, гласяща: „Привет, аз съм дявол, покланяй се на мен!“ Не, той е много по-хитър и коварен. Дяволът се облича в красиви одежди и тихо чака своята първа доверчива жертва, която не е могла да го разпознае. Вие може да станете такава жертва, Ако не знаете Божиите думи, вие никога няма да разберете дали Бог е изпратил даден проповедник, или учител, или те са изпратени от дявола.

„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.“

(1Йоан 4:1)Сатана мечтае да бъде подобен на Бога, за което сведетелства Писанието.

„Как падна от небето ти Денице, сине на зората! Отсечен до земята, ти, който поваляше народите. А ти казваше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината в събранието на боговете, в най-крайните страни на Севера. Ще възляза над облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния.“
(Исая 14:12-14)

Отбележете, че Луцифер, също и Сатана, дявол, не иска да се различава от Бога, той иска да прилича на Него, така че един ден да се провъзгласи за Бог. Това, което той не е успял да направи на Земята сред ангелите (не чрез всичките), той ще успее да го направи на Земята сред хората (макар и не чрез всички). Дявола иска да бъде почитан сякаш той е Бог.

„Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, оседият на погибел, който се противи и се превъзнася над всичко, което се нарича бог, или накоето се отдава поклонение, за да седне както Бог в Божия храм и да представя себе си за Бог.“ (2Солунци 3,4)

Ако дявола е подражател и имитатор на Бога, дали е толкова лесно да бъде разпознат? - Разбира се, не. В горния текст Павел ни предупреждава никой да не ни измами. Това ясно ни говори, че
дяволът и неговите приближени се явяват такива, каквито всъщност не са.

„И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но техния край ще бъде според делата им.“ (2Коринтяни 11:14,15)


Това означава, че Сатана може да се представя като ангел на светлината и той има свои последователи, имащи вид на служители на правадата. Тези стихове са много важни за това, какъв може да се представя дявола, също и неговите служители, и с какви методи те си служат. С други думи:има така наречени пастири, стоящи зад амвона, които в действителност са слуги на дявола.

„Защото сред вас са се вмъкнали нвякои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на осъждение, нечестивци, които покваряват благодатта на нашия Бог с похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.
(Юда 1:4)

„Лъжебратя, промъкнали се сред нас скришно да дебнат свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят...“ (Галатяни 2:4)

Думата“скришно“ е ключова. Това са невярващи хора, външно напълно приличащи на вярващи, защото иначе не биха могли да остананат незабелязани в църквата. В следващия текст, Исус осъжда книжниците и фарисеите като владеещи и ползващи се от уловките и техниките на дявола.

„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемерци! Защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре пълни с лицемерие и беззаконие.“ (Матей 23:27,28)

И отново ни дава ясна характеристика за методите на Сатана:

„Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.“ (Матей 7:15)

След като Исус е говорил евангелието на народа в храма, в него са се намерили книжници и проповедници на онова време, които търсели лукави човеци, за да хванат чрез техните ръце Исус.

„И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя.“ (Лука 20:20)

Забележете, че тези шпиони, изпратени за Исус, се престрували на благочестиви хора. Това означава, че те просто си играели на праведност и набожност и всъщност били измамници. Сатана изпраща своите лъжливи служители на праведността, за да смущава и да вкарва в заблуда хората. Колкото и да слушаме подобни примери и илюстрации, на нас понякога ни е трудно да разберем, че Сатана е ненадминат в своята духовна маскировка и измама. Исус ни показва върху кого работи тази измама:

„Ваш баща е дяволът и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Но понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате. Кой от вас Ме обвинява в грях? И ако говоря истината, защо не Ми вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи, вие затова не слушате, защото не сте от Бога.“ (Йоан 8:44-47)


Апостол Павел ни казва защо е толкова важно да умеем да разпознаваме методите и заблудите, които ползва дявола:

„Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, Когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.“ (2Коринтяни 11:4)

Този стих разкрива ясно основния способ, който Сатана ползва. Той учи за фалшив Исус, фалшив Дух, фалшиво благовестие. Болшинството проповеди днес не представляват нищо друго, освен фалшив дренаж, подправен с измама, за да радва слуха, за удоволствие на тълпата и за издигане на самия себе си в собствените очи. Тези послания, изобилстващи с приятни за слуха думи и похвали, напълно изпускат от вниманието Библейската истина за греха, за праведността и за Съда. За ярък пример на подобна фалшификация може да послужи проповедник, който говори:“Нека да не мислим за учението, нека просто да се молим на Исус и да живеем задружно.“ Тези думи изглеждат правилни, но също както са правели старозаветните книжници и фарисеи, те са казвани за да вкарват в заблуждение. Простото изучаване на Божието слово ще покаже лъжливостта на това изказване, защото
истината е, че Исус е неотделим от Своето учение.

„Исус в отговор им каза:Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.“ (Йоан 7:16)

Обърнете внимание на това, че учението на Исус е особенно, то е особенно с това, че Той го нарича Свое учение. В този текст се вижда, че учението на Исус е учение на самия Бог. Какво трябва да правят християните с тези лъжеучения, които са били внимателно добавени в тялото на Христа от дявола и неговите слуги? Разбира се, ще намерим отговора в Писанието:


„Който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога, този, който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца и Сина. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи, и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.“
(2Йоан 1:9, 10)

Павел умолява:“Да забележите тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях. Защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на своята си охота, и с благи и ласкави думи прилъгват сърцата на простодушните.“


(Римляни 16: 17,18)

Павел знаел, че тези красиво звучащи и логически правилно построени послания на дявола били създадени за заблуда. В каквато и ситуация да се намирал апостола, той никога не украсявал своите проповеди, както е казано в следващите стихове:“И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила.“ (1Коринтяни 2:4)

„Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство, но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй и говорим - не за да угаждаме на човеци, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.“ (1Солунци 2:3,4)


В момента в който пастирят или църквата влязат в компромис с това, което говори Писанието, Сатана и неговите слуги лъжеправедници вече са с единия си крак във вашия дом. Сатана има специален план, отнасящ се за мира в света - Антихриста, за който е предсказано, че ще се яви в последното време, и койтоще донесе мир и благополучие в света, което е просто концентрирана лъжа. Той ще управлява света със своята политика за мир в целия свят. Тази политика е нищо друго, освен замаскирано послание, състоящо се от подсладени и мъгливи заявления, специално създадени, за да хвърлят в хаос цялото население на Земята и да го доведат до единен световен ред, който да постави всеки на колене пред дявола, така че целия свят да му се поклони. (Виж Откровение 13:3,4)

С други думи, Сатана ще застави хората чрез своите добри думи и красиви речи да му предадат властта в целия свят. Ние намираме потвърждението на това в книгата на Даниил:

„Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му, и той ще се възгордее в сърцето си и сред мир ще погуби мнозина, ще въстане и против Началника на началниците, но ще бъде смазан, не с ръка.“ (Даниил 8:25)

В 1Солунци 5:3 се споменава времето на този псевдо мир, който ще бъде след грабването на Църквата:

„Когато казват: Мир и безопасност!, тогава внезапно ще дойде гибел, както родилните болки на бременна жена, и те няма да избягат.“

Приема ли вашата църква и пастиря ви идеята за всеобщкия мир? Звучи прекрасно, но Какво е говорил Исус за това? -

„Да не мислите, че дойдох да донеса мир на Земята? Не дойдох да донеса мир, а меч.“ (Матей 10:34)

„Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на Земята? Не, казвам ви, но по-скоро разделение.“ (Лука 12:51)

Нека да сумираме това, което казахме за измамата, с която дявола си служи, за да не изглежда в очите ви този, който той не е.

1. Той изглежда праведен. (2Коринтяни 11:14,15)

2. Той изглежда привлекателно. (Матей 23:27,28)

3. Той изглежда като ангел на светлината. (2Коринтяни 11:14,15)

4. Той изглежда като овца, макар по природа да е вълк. (Матей 7:15)

5. Той изглежда като брат. (Галатяни 2:4, 2Коринтяни 11:26)

6. Той изглежда като такъв, който поучава по евангелието. (2Коринтяни 11:4)

7. Той изглежда като такъв, който се моли на Христос. (

8. Той използва правилни думи, но влага в тях неправилен смисъл. (Римляни 16:18)


Дори той да изглежда като притежател на всичко това, никоя от характеристиките не може да се приложи към него. Дяволът само изглежда, само на вид е благочестив, но е отречен от благочестието. Така че, струва ли си да се чудите на това, което нашия Господ и Спасител Исус Христос ни казва:

„Не съдете по изглед, а съдете справедливо.“ (Йоан:7:4)


Вие никога няма да разберете дали някой говори истината, докато сами не отворите Словото Божие и не го четете и не сравните това, което пише в него с това, което ви се говори от този някой.

Има четири прости принципа, по които можете да се водите:

1. Не вярвайте на това, което слушате, ако то не се потвърждава от Словото Божие.

„Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.“ (1Йоан 4:1)

2. Не вярвайте на хората.

„По-добре да се надява някой на Господа, а не да се уповава на човека.“ (Псалм 118:8)

„Така казва Господ:Проклет да бъде онзи, който се уповава на човек, който прави плътта своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа.“ (Еремия 17:5)


3. Помнете, че само с помоща на Божието слово вие можете да различите истината от лъжата.

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ (Евреи 4:12)


4. Сравнявайте всичко, което чувате с Божието слово. Всичко, което вие не проверите, може да стане причина за отстъпнвичеството ви. Не давайте на дявола този шанс.

„Всичко изпитвайте, дръжте доброто, а се въздържаъте от всякакво зло.“ (1Солунци 5:22)

СКЪПИ ПРИЯТЕЛЮ, АКО ТИ НИКОГА НЕ СИ СРАВНЯВАЛ ТОВА, КОЕТО ЧУВАШ ДА ТИ СЕ КАЗВА ОТ АМВОНА, АКО НЕ СИ ИЗУЧАВАЛ СЛОВОТО, АКО НИКОГА НЕ СИ ПРЕСЯВАЛ СВОЯТА ВЯРА ЧРЕЗ СЛОВОТО, АКО ТИ НИКОГА НЕ СИ ГЛЕДАЛ ЧРЕЗ ПРИЗМАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО НА ОБЪРКВАНЕТО, НАЙ-ВЕРОЯТНО ТИ СЕ НАМИРАШ В МРЕЖИТЕ ОТ ИЗМАМИ. И НАЙ-ДОБРОТО, КОЕТО СЕГА МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ Е НЕ ДА СЛОЖИШ ТОВА ДЪЛБОКО В ЧЕКМЕДЖЕТО, А ДА ОТВОРИШ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ И ДА ГО ЧЕТЕШ ДОТОГАВА, ДОКАТО БОГ НЕ ЗАПОЧНЕ ДА ОЧИСТВА СЪРЦЕТО ТИ, УМА И ДУШАТА ТИ С ПОТОЦИТЕ ОТ ТАЗИ ЖИВА ВОДА, ЛЕЕЩА СЕ ОТ ТОЗИ БОЖЕСТВЕН ИЗТОЧНИК, НАРЕЧЕН БИБЛИЯ. БЪДИ БЛАГОСЛОВЕН ДА УСПЕЕШ В ТОВА! АМИН.


Превод: Светлина за теб
Амин истина е!
 
Горна част