Какво е новото

. УСТОЯВАЙТЕ В ГОСПОДА

Телеграм

Светлина за теб

*
Администратор
Потребител
Регистрация
25 Яну 2017
Съобщения
1,280
Оценка на реакциите
0
169.jpgИ много лъжепророци ще се появят
и ще заблудят мнозина.
И понеже ще се умножи беззаконието,
любовта на мнозинството ще охладнее.
Но който устои докрай, той ще бъде спасен.

Матей 24:11-13

Ние знаем, че живеем в това време, което Библията нарича последно. Господ Исус Христос ни предупреждава, че то ще се отличава с големи лъжливи знамения и чудеса, които ще предхождат Неговото завръщане, както и отстъпване от вярата и охладняване на любовта.

Днес, сред християнските среди ние виждаме угасване на вярата и отпадане от Бога. Този процес е почти навсякъде и е довел до неверие, до номинално християнство и до масовато проявяване на агресивен атеизъм. Можем да кажем, че това също е знак за предстоящото завръщане на Христос за Неговата църква.

Всяка благородна кауза има слуги, които са поласкани да участват в нея, докато е популярна. Но щом възникне конфликт или се критикува, те веднага изчезват. Христовата Църква не е изключение. През цялата си история Църквата е имала съмишленици, които са се радвали да се наричат християни, когато е било приемливо и почетно в обществото, но които много бързо губили лоялността си, когато Христовото име е клеветено, и когато са били преследвани (Матей 13, притчата за сеяча). Истинският ученик на Христос е готов да понесе страданието, както го е понесъл Той, и никакво страдание не може да го накара да се откаже от своя Господ и Спасител. Предполагаемият християнин, който обръща гръб на Исус Христос и отказва да страда за Него, не е бил истински вярващ от самото начало. Човекът, който наистина принадлежи на Христос, може да се спъне или да не се подчини, но никога няма да се отрече от своя Господ. Човекът, който принадлежи на Христос, продължава да Го изповядва, да Му служи и да страда за Него, когато е необходимо. Той може да издържи всичко не заради силата или издръжливостта си, а защото Христовият Дух живее в него, Който винаги укрепва Божиите деца и им дава благодат.


Апостъл Павел предупреждава хората в ранната църква:
„Внимавайте братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог.“ (Евреи 3:12)

„Защото, ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него, ако устоим, то ще и да царуваме с Него, ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас, ако сме неверни, Той верен остава, защото не може да се отрече от Себе Си.“ (2Тимотей 2:11-13)

Тези стихове ни говорят, че не всички ще бъдат искрени и верни последователи на Христос. Мнозина ще бъдат притворни, и когато цената е твърде висока за тях, те ще обърнат гръб на Христос и на учението Му, както и на християнството. Те не са оставили своя стар живот, като така са доказали, че не са получили нов живот, били са с едната ръка на ралото и са гледали назад. (Лука 9:57-62)
В това последно време има много лъжепророци и лъжеучители, лъжехристи, които заблуждават хората с техните лъжливи учения, пророчества и чудеса.

Те убедително представят учения, които на пръв поглед изглеждат истински и благочестиви, но по своята същност са измамни, сатанински. И те винаги са обичани и почитани от мнозинството, за разлика от истинските пророци и учители, защото говорят на хората това, което те искат да слушат. Това не са някакви сатанисти, те се наричат служители на Бога, но говорят лъжи и изкривяват учението на Исус Христос. Това са вълци в овчи кожи. Исус ни казва, че служението на такива хора ще бъде придружено от големи „чудеса и знамения“, благодарение на които мнозина ще бъдат измамени. Разбира се, не всеки човек, чието служение е придружено от знамения и чудеса, автоматично се причислява към лъжепророците. Но е важно на базата на Писанието да се разграничат истинските чудеса от лъжливите.
Нито в служението на самия Христос, нито в служението на апостолите не се е случило това да има „свят смях“, да се появяват „пера на ангели“, „златни пломби на зъбите“ и други такива и дори няма намек, че подобно нещо ще се случи днес, в служението на последователите Му.


Протестантите обичат да казват, че Писанието е техният абсолютен авторитет, но дали това наистина е така за повечето от тях? Кажете, могат ли много християни да бъдат съблазнени от окултисти, екстрасенси, магьосници и подобни слуги на Сатана? Разбира се, че не. Но Божият народ може да бъде заблуден от онези, които говорят за Христос, учат, като използват Писанията, но в същото време са лъжепророци и лъжливи учители, защото съзнателно или не, те изкривяват Христовото учение. Днес това е възможно чрез много така наречени християнски канали в различни медии. Днес маса християни с ентусиазъм слушат онези проповедници, в чието служение присъстват гореизброените лъжливи чудеса, които нямат библейска основа. Но това изобщо не им пречи да приемат всички учения, идващи от тези „помазани“. Прелъстените християни виждат всичко в „очила с розов цвят“. За тях всички вършещи „чудеса“ са Божии помазаници, те дори не допускат, че може да са лъжепророци. Основата на измамата е вярата на хората, че ако в служението на човек има знамения и чудеса, това е доказателство за Божието присъствие и Неговото благоволение. Това е заблуда. Как мислите, защо доктрината за послушание, безусловното послушание на пасторите, отчетност към старейшините и духовен покров от тях е толкова широко разпространена днес? Тя изключва всеки критически анализ чрез Божието слово на преподаваните от нея учения.

Хората си мислят, че кои са те, че да се съмняват в думите на „помазаника“, който разбира по-добре от тях Словото. Не забравяйте, че Сатана е баща на лъжата, и че той е способен да върши големи чудеса и знамения. Защо днес е така?- За да могат хората да не вникват в Божието слово и сами да размишляват, търсейки водителството на Святия Дух, а да приемат лъжливите учения. Сатана ще действа до самия край под прикритието на ангел от светлина, за да могат хората да бъдат държани настрана от истинското благовестие и спасението.
(2 Коринтяни 11:14)

Има само един критерий за всички учения - учението на Исус Христос и Неговите апостоли. Ние живеем по Новия завет, така че трябва да проверим всичко с учението на Новия завет. Ако човек не обича истината (учението на Исус Христос и Неговите апостоли), то със сигурност ще бъде измамен от Сатана в това последно време.

Още една причина за отстъпничеството е любовта към беззаконието, която според мярката на своето нарастване допринася за факта, че любовта към правдата, истината и всичко, което е свързано с Бога, охладнява у мнозина. Много хора, които първоначално са били привлечени от Евангелието, се отвръщат от него, защото са очаровани от умножаващия се грях. Днес беззаконието е дяволски агресивно и безсрамно. В светът цари откровено зло, каквото той не е виждал досега, разпространили са се множество фалшиви религи. Вместо да крият греховете си, хората ги излагат на показ и това явно зло отвлича вниманието от това, което е важно и е истинско, както и на мнимите вярващи вниманието към духовните въпроси, от които някога са се интересували.

Божият закон се пренебрегва и грехът става все по-необуздан. Така, малко по малко, грехът завладява умът и сърцата на мнимите християни и те бавно охладняват. Защото не са имали корен в Христос. Те фанатично вярват на лъжепророците и техните учения за стократно увеличение на парите, за „благодатта“, благодарение на която човек може да съгрешава и да се разкайва, да съгрешава и да се разкайва за един и същи грях и да живее живот, който не е посветен на Бога и да отиде в Небето, и други лъжливи учения. Това е така, защото те не са обикнали словото на Истината. Всеки вярващ може да се бие в гърдите и да казва: "Обичам Исус и Неговото Слово!", но ако това е вярно, тогава учението на Исус Христос просто не би им позволило да следват измамниците, преследващи собствените си користни цели. Над такива „християни“ се изпълнява Божия съд, Бог оставя такива хора, които си търсят учители да им „гъделичкат ушите“. (2Тимотей 4:3)

Христос ни е казал: „Който устои докрай, ще бъде спасен “. В какво да устои човек? - Във вярата, надеждата и любовта. В Божието Слово, което е неговия компас. Това не означава, че човек ще бъде спасен чрез своето устояване, но неговото устояване ще бъде резултат от делото на Святия Дух в живота му и доказателството, че е спасен. Нито високата цена на учението, нито измамата на лъжепророците и лъжеучителите, нито привлекателността на греха не могат да накарат истинските вярващи да отхвърлят Христос, защото Самият Той ще ги пази от отстъпничество. Устояването, винаги е признак за спасението ни.

Човекът, който устоява с вяра на каквито и трудности или гонения да е подложен поради принадлежността си към Христос, доказва, че той принадлежи на Него. И Христос уверява такъв човек, че ще бъде спасен. Такъв човек ще бъде избавен от сегашната порочна система на беззаконието и нечестието и ще влезе в Божието вечно Царство на правдата. Неотстъпването на светиите от вярата в Христос е основополагащ елемент от учението за спасението в Новия Завет. То гласи, че хората, които са истински спасени, не отстъпват от вярата. И не става дума за просто вярване само, а за истинска жива вяра в Христос, изявяваща се на дело в живота на човека. Вяра, принасяща плодове.

Устояването не може да положи началото на спасението, както и никое друго човешко усилие не може да направи това. Но то е свидетелство за духовния живот на вярващия и напомняне за него, че „Този, Който е започнал доброто дело в него, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа“.
(Филипяни 1:6)
Този, който издържи до края, е завоевател, той е любимо Божие дете, което не се страхува от страдание или смърт, на което ще бъде даден венеца на живота, и над което втората смърт не ще има сила. Неотстъпната жива вяра на такива им е подарена и съхранена от живеещият в тях Свят Дух. Те са изпрали дрехите си в кръвта на Агнето, затова ще стоят пред Божия престол и ще Му служат в Неговия храм. Бог ще изтрие всяка сълза от очите им и те вече никога няма да изпитат никакво зло.

Възлюбени Божии деца, бъдете благословени в Христа и не забравяйте, че живеем в последно време, следвайте Господа и сверявайте всичко, което чувате с Неговото учение, размишлявайте и вниквайте в Словото, бодърствайте в молитва, макар че е вече много трудно, бдете и устоявайте всеки ден, дръжте се здраво за Христос, докато Той дойде за нас! Амин.​


Превод: Светлина за теб

 

Прикачени файлове

  • УСТОЯВАЙТЕ В ГОСПОДА.pdf
    259.2 КБ · Преглеждания: 185
Горна част Долу