Что нового?
  • От Светлина за теб: Поради причини независещи от нас някои от филмите и видеата не могат да се гледат или изтеглят. Ако забележите това ще ви бъдем благодарни ако ни уведомите на svetlinazateb@ya.ru или на Контакт за да можем да коригираме нещата с течение на времето. Бъдете благословени за помоща ви.

ХРИСТОВАТА ТАЙНА


Още преди създаването на този свят, Бог вече е имал план за спасението на човечеството. (Ефесяни 1:4) Този план е бил в тайна и светлината му частично се е виждала чрез праобразите в Стария Завет. Пророците са говорели за тази тайна, но никой не е могъл да я разбере или да я открие. Старият Завет възвещавал идването на Христос, Неговата спасителна жертва и възкресението Му. Израилският народ очаквал Спасителя, но това, което светът получил чрез изкупителната жертва на Исус Христос, надминало всички мечти и очаквания. Бог разкрива тайната в Христос и става ясно, че в Него човек получава не само прощение на греховете си и спасение, но и става съвършено ново създание, Божие дете, родено от Него, член на Неговото Тяло с напълно нови права и способности.
Великият, милостив и любящ Бог е привел цялата вселена в удивление, и никой освен Него не е знаел за този таен план. Писано е: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го любят.“ (1Коринтяни 2:9)
Но каква е Христовата тайна?
„Сега се радвам в страданията си за вас и допълням недостига на Христовите скърби в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата, на която аз станах служител по Божията наредба, възложена ми заради вас, за да проповядвам напълно словото на Бога, тоест, тайната, скрита от векове и поколения, а сега открита на Неговите светии, на които Бог пожела да открие, какво е превъзходното богатство на тази тайна сред езичниците, тоест Христос във вас, надеждата на славата. Него ние провъзгласяваме, като съветваме и поучаваме всеки човек с цялата си мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.


Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа мощно в мене.“ (Колосяни 1:24-29)
Бог е дал на Павел откровение за Христовата тайна, за да проповядва и да разкрие на хората какво духовно богатство е скрито в нея. Павел пише, че тайната е в това, че сега самият Господ Христос живее в човека. Той проповядва Христос на хората и това, което Той е извършил за тях, за да може всеки да достигне до духовна зрялост.
Много християни са живяли и живеят днес, които знаят само това, че са им простени греховете, и че ще отидат на Небето, но това не е достатъчно за победоносен живот в Бога. Мнозина не знаят за богатството на Христос, което имат и не са получили откровение за позицията си в Него.
Ето защо, почти не виждаме проявленията на Божията слава в Църквата. Когато четем посланието на Павел към ефесяните, ние можем да видим откровението за Христовата тайна, което той е получил. Ние можем да четем думите на апостола много пъти и дори да знаем стихове наизуст, но при това да нямаме промяна в живота си. Човек може да знае на умствено ниво, че е ново творение в Христос, но да няма силата и проявлението на живота на новото творение.
Само когато Святият Дух ни разкрие тази истина в нашия дух, тогава идва и свръхестественото проявлениена новия ни живот в Христос.
Самото знание не ни принася полза без дълбокото духовно откровение в нас. В Ефесяни 3:10 четем, че дори и ангелите ще познаят чрез нас - Църквата, Божия план и Неговата премъдрост. Бог е направил нещо невъобразимо, което надхвърля нашето разбиране и само чрез откровение от Светия Дух влизаме в реалността на новия ни живот.
Само Святият Дух ни разкрива всичко, което ни е било дадено от Бога. (1Коринтяни 2:6-12)
Обобщено, ето какво може да се каже за Христовата тайна:
- Това е, което Бог е приготвил за онези, които Го обичат.
- Това е даденото ни от Бога в Христос: нашето наследство, позиция и привилегии в Христос.
- Това е самият Христос в нас.
- Това е тайната премъдрост, която Бог е предназначил за нашата слава.
- Това е богатството на славата, неизследимото Христово богатство, до което сме придобили достъп чрез вярата в Него.
И много още може да се добави.
От евангелието на Йоан разбираме, че Святия Дух е Дух на мъдрост и откровение. Павел проповядва за Христовата тайна, използвайки не неговата мъдрост и знание, а чрез откровението на Светия Дух. Той също така пише, че ние имаме Христов ум, и ние виждаме, че постигаме Този ум, когато получаваме откровения от Светия Дух!
Всяко знание ще си остане просто знание, ако Святият Дух не го оживотвори! Затова Павел се е молел за ефесяните с тази молитва:
„Непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите, според действието на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и с всеки чин, с който се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
И всичко покори под нозете Му, и постави Го глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.“ (Ефесяни 1:16-23)
Накратко-Павел моли Бога за това, ние да знаем какво имаме в Христос.
Каква е надеждата, към която ни е призовал?
- Нашето жилище е в Небето, ние имаме вечен живот.
Какво е богатството на Неговото славно наследство?
- Ние сме Божии деца и наследници на всичките Му обещания.
Какво е величието на Неговата сила в нас?
- Това е силата на Светия Дух в нас, помазанието Му и т.н.
“Затова, прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всяко бащинство на небесата и на Земята, да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра, та вкоренени и утвърдени в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките поколения отвека и довека! Амин.“ (Ефесяни 3:14-21)
Важно е да разберем, че не трябва да заслужаваме или да изработваме откровенията от Бога, Той ни обича и иска да ни даде всички откровения, от които се нуждаем. Защото Христос е умрял за нас и Бог ни е приготвил всички духовни богатства! Ние трябва да сме в правилната позиция, така че Бог да ни се разкрива, трябва да молим Святия Дух да ни разкрие Христос и позицията ни (какво имаме и което сме) в Него.
Изповядването на вярата създава реалност. Що се отнася до Бога, всичко, което имаме или което сме в Христос, Той го е направил, това е подпечатано с кръвта на Христос. Но то става реалност за нас чрез вярата в сърцето ни и изповедта с устата ни. Бог иска да знаем реалността на това, което Той е приготвил за нас и да му се наслаждаваме и ползваме, а Словото Му ни казва как да го постигнем! Според мярката на нашето мислене и разбиране за това, кои сме в Христос и изповядването му, Святия Дух ще ни дава откровение в духа ни и живота на новото творение ще се проявява в нас. Но нека не забравяме, че Божиите обещания си имат и условия, и че не става дума за нашето „добруване“ на Земята, а за нашето добро, което е от Бога и което само Той знае кое е. Нека помним, че Бог е дух и предимно говори за духа ни духовни неща. А всичко останало Той го знае и ще ни го прибави според нуждите ни.
„И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и живейте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилстващи в нея с благодарност. Внимавайте да ви не заплени някой с философията си, с празната си измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.“ (Колосяни 2:6-8)
„И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.“ (Колосяни 3:1-3)
Ние сме умрели в Христос и сме възкръснали в Него за нов живот! Трябва да мислим за горното, за свръхестественото, а не за земното! За Божието, не за нашето. Ние сме призовани за Неговата слава! Не трябва да мислим или говорим за себе си това, което мислят или говорят за нас хората. Божието Слово ясно ни показва какво имаме в Христос. Ако ние наистина сме в Христос, Святия Дух ще ни разкрие истинската ни позиция в Него и ние ще се придържаме към нея!
Само Святия Дух ни разкрива Христовата тайна, това, кои сме ние в Него и всичко останало. Ние сме призовани от Бога да ходим и да живеем в Христа, тоест, в проявяването на нашата вяра. Това става реалност за нас само чрез откровение от Святия Дух, нашата вяра и изповядването ни на това кои сме ние в Христос!
Казано накратко, реалността за нас трябва да е тази: Христос в нас!Превод: Светлина за теб

 

Вложения

  • ХРИСТОВАТА ТАЙНА.pdf
    472 KB · Просмотры: 87

Similar threads

Сверху